Search
Close this search box.

Integritetsinformation.

Denna information avseende personlig integritet beskriver hur Robotic Lawn Care Sweden AB, org. nr 559046-8442, Robotic Lawn Care Sweden AB, Bergslagsvägen 26, 737 32 Fagersta, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Ansvar för dina personuppgifter.
Robotic Lawn Care Sweden AB är registeransvarig för de personuppgifter företaget samlar in och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Hantering och lagring av dina uppgifter.
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.
Robotic Lawn Care Sweden AB kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Robotic Lawn Care Sweden AB leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Robotic Lawn Care Sweden AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Tillgång till dina uppgifter.
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Robotic Lawn Care Sweden AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Robotic Lawn Care Sweden AB rättsliga intressen. Vi kommer aldrig att sälja personuppgifter till tredje part.

Skydd av dina uppgifter.
Robotic Lawn Care Sweden AB lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter.
Robotic Lawn Care Sweden AB baserar behandling av personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i separata avsnitt nedan.

Tillgång till dina uppgifter.
Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Det är kostnadsfritt 1 gång per år. Registerutdraget skickas till dig inom 1 månad från det att begäran inkommit.

Dataportabilitet.
Rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra de personuppgifter du försett oss med i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rättelse och radering.
Robotic Lawn Care Sweden AB ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.
Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal.

Begränsning av behandling.
Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål.

Utöva dina rättigheter.
Vi tar dataskydd på stort allvar och hanterar därför dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Om du anser att Robotic Lawn Care Sweden AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ska du kontakta oss snarast. Du har också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppdateringar.
Robotic Lawn Care Sweden AB kan behöva uppdatera sin integritetsinformation. Den senaste versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgänglig på här på webbsidan, där vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen.

Även den här webbplatsen använder kakor för att bli bättre. Klicka om det är OK.